Tento web využíva cookies na poskytovanie služieb a analýzu webu. Návštevou tejto stránky, súhlasíte s používaním cookies. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac info. Súhlasím.

Postup realizácie prác

Vŕtaná studňa je v zmysle zákona 364/2004 Z.z. vodnou stavbou, v tejto súvislosti dodávame projektovú dokumentáciu, navrhneme optimálnu hĺbku studne s hydrogeologickým posúdením, samotným zrealizovaním a dezinfekciou studne, dodaním a montážou čerpacej technológie so zapojením, záručný a po záručný servis, pri možnom odbere vzoriek vody s vyhodnotením - t.j. studňa na kľúč.

Zabezpečujeme kompletné spektrum vrtných a technických prác, ktoré sú zdokladované potrebnými odbornými oprávneniami vydanými Ministerstvom životného prostredia ako aj Banského úradu.

Upozornenie pre realizáciu studní a vrtov s hĺbkou nad 30 m. Strojne vŕtané studne a vrty s hĺbkou nad 30 m patria podľa zákona číslo 51/1988 Z.z. Zákon o banskej činnosti a v zmysle pozmeňujúcich a doplňujúcich zákonov do činnosti vykonávanej banským spôsobom. Takéto studne a vrty smie realizovať len právnická osoba s oprávnením pre výkon činnosti banským spôsobom zapísaným v ORSR alebo v živnostenskom registri. Studne a vrty nad 30 m realizované neoprávnenými osobami nie je možné v zmysle príslušnej legislatívy skolaudovať a musia byť po nahlásení na náklady vlastníka zlikvidované zasypaním na to určenými materiálmi

 

Máte otázku alebo záujem o bližšie informácie?

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

Vŕtaná studňa

Vŕtané studne sa musia realizovať v zmysle platných legislatívnych predpisov a príslušných noriem.

Vŕtané studne pre domy, chaty, záhrady v nesúdržných zeminách / nížiny / majú štandartný profil vŕtania do Ø273 mm pri vystrojení vrtu certifikovaným materiálom do  DN 200 mm.

Vŕtané studne pre domy, chaty, záhrady v skalných a poloskalných / sedimentárnych horninách / pahorkatiny, horské oblasti / je profil vŕtania až do ∅245 mm pri vystrojení vrtu certifikovaným materiálom do DN 160 mm

Širokoprofilové studne do priemeru vŕtania Ø820 mm pre priemyselné parky, poľnohospodárske družstva, požiarne studne sú individuálne a veľmi špecifické objekty, preto Vám detailnú cenovú ponuku vieme vypracovať na základe stanovenia základných vstupných charakteristík. Možnosť zabudovania certifikovaným materiálom do DN 600 mm.

Celková cena sa odvíja od technológie vŕtania, ktorá sa prispôsobuje geologickej charakteristike záujmovej oblasti, priemeru zabudovania vrtu, použitých materiálov a doplňujúcich úkonov spojených so samotnou realizáciou a ostatných služieb. Cenová kalkulácia obsahuje všetky potrebné úkony k tomu, aby studňa po odovzdaní bola okamžite schopná plnohodnotného užívania v zmysle požiadaviek klienta.

 

 

Zaujíma Vás výška vstupnej investície pre realizáciu individuálneho alebo hromadného zdroja vody - vŕtanej studne?

Cenová kalkulácia studne

Čerpacia technológia

Realizujeme komplexné čerpacie technológie, prečerpávacie systémy pre hydrogeologické vrty, vŕtané studne. Každý typ ponorného, prípadne sacieho čerpadla je vhodný na konkrétny účel, samotný výber správneho typu a výkonu je dôležitý najmä pre ekonomiku prevádzky a dlhodobú funkčnosť. Návrh čerpacích systémov pre menšie prietoky realizujeme bezplatne. Pre priemyselné využitie disponujeme partnermi pre projektovú a realizačnú dokumentáciu spracovávame pre celé technologické celky v oblasti vodného hospodárstva. Radi Vám pomôžeme aj v oblasti úpravy vody pre rôzne účely.

  1. návrh a montáž čerpacích systémov studní pre objekty a závlahy
  2. dezinfekcia systému
  3. záručný a po záručný servis
  4. rozbor vody

Máte otázku alebo Vás zaujíma prípadná výška investície pre realizáciu montáže čerpacích systémov?

Cenová kalkulácia čerpacieho systému

Čistenie studní - Dezinfekcia studní

Vŕtaná  studňa  je  často  jediným  zdrojom  zásobovania  pitnou  alebo  úžitkovou  vodou  a predstavuje  nemalú investíciu.   Pri   prevádzke  vŕtanej studne dochádza k jej   postupnému   zanášaniu   čiastočkami   vyplavovanými z horninového prostredia, čo môže v kombinácii s poškodením výstrojenia vŕtanej studne alebo čerpacieho zariadenia spôsobiť havarijný  stav  na odbernom  objekte.  Vŕtaná studňa  ako  každá  stavba si  vyžaduje  občasnú údržbu, pre dlhodobú a optimálnu  funkčnosť. Taktiež sa odporúča priebežne monitorovať stav kvality vody cez rozbory vody a v prípade zhoršenia stavu kvality sa snažiť odhaliť príčinu a následne pristúpiť k dezinfekcií studne.

Regeneráciou vŕtanej studne - čistením vŕtanej studne je možné  zvýšiť  (obnoviť)  exploatačné  množstvo  vody (výdatnosť vŕtanej studne),  predĺžiť životnosť čerpacieho zariadenia, rozvodov a samotnej vŕtanej studne.

Metódam pre odstraňovanie kolmatácie (zaneseniu), usadenín a reaktiváciu vŕtaných studní na odbornej úrovni sa zaoberáme dlhodobo, pričom rozsiahle know-how získala od pôvodných štátnych organizácii a zahraničných partnerov. Postupným vývojom bola celá metodika regenerácie vŕtaných studní zdokonaľovaná s ohľadom najmä  na  zníženie zdravotného rizika, minimalizáciu poškodenia výstroje vŕtanej studne a minimalizáciu narušenia hydrogeologického kolektoru.

Napadla Vás otázka ohľadom prečistenia Vašej studne?

Cenová kalkulácia prečisťovania studní