Tento web využíva cookies na poskytovanie služieb a analýzu webu. Návštevou tejto stránky, súhlasíte s používaním cookies. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac info. Súhlasím.

Tepelné čerpadlá

Princíp tepelného čerpadla je spracovať zemské teplo, premeniť ho na tepelnú energiu pre vykurovanie objektov a ohrev teplej vody. Tepelné čerpadlá v porovnaní s klasickými zdrojmi tepla, napríklad kotlom na tuhé palivá, zemným plynom či vykurovacím olejom, šetria primárne energetické zdroje a priamo či nepriamo znižujú tvorbu škodlivých emisií, znižujú i tepelnú a teda ekologickú záťaž okolitého prostredia.

Tepelné čerpadlo je zariadenie technologicky náročné, stavané najmä na dlhodobú, bezobslužnú, bezpečnú a efektívnu prevádzku so životnosťou minimálne 25 rokov,  v porovnaní s konvenčnými vykurovacími zariadeniami môže byť cena vstupnej investície vyššia. Pre minimalizáciu druhotných nákladov je optimálne sa rozhodnúť pre zdroj vykurovaniu už v štádiu prípravy stavby. Na základe projektovej dokumentácie prípadne dimenzií objektu pri jestvujúcich objektoch, Vám renomovaný dodávateľ alebo projekčná kancelária navrhne vhodný typ tepelného čerpadla. Systém primárneho okruhu je priebežné konzultovaný aj s hydrogeológom, geológom pre zamedzenie vzniku chybných rozhodnutí (napríklad nesprávny návrh systému v nevhodných hydrogeologických podmienkach). Technické oddelenie Vám spracuje komplexnú cenovú ponuku pre dodávku a montáž primárneho okruhu až do technickej miestnosti v objekte.

Tepelné čerpadlo systém zem-voda

Hlbinné vrty s osadením geotermálnymi vertikálnymi sondami - pre systém tepelného čerpadla zem - voda sa realizujú v miestach s obmedzenými zásobami podzemných vôd, ktoré by nepostačovali pre trvalý chod tepelného čerpadla a mohlo by prísť k ich vyčerpaniu, prednostne v poloskalných a skalných horninách ktoré sú typické vynikajúcou tepelnou vodivosťou, prestupom tepla aj tepelnou kapacitou.

Realizujeme geotermálne vrty pre tepelné čerpadlá až do 120 metrov, kde sa udržuje konštantná teplota  8 – 15°C a je nezávislá na počasí. V geotermálnych sondách prúdi nemrznúca kvapalina, ktorá odoberá teplo z horninového prostredia, pričom sa ohrieva na teplotu približne 4 až 8 °C, ktorú pri prechode výmenníkom tepelného čerpadla odovzdá pracovnému médiu. Hlbinné vertikálne geotermálne sondy predstavujú formu realizácie primárneho okruhu, ktorá zaručuje možnosť trvalého odber tepelnej energie a stabilný vysoký vykurovací výkon tepelného čerpadla s minimálnym plošným záberom exteriéru objektu. Životnosť takýchto vrtov sa odhaduje na 100 rokov a je závislá najmä na kvalite realizácie a použitom materiáli.

 1. geologické posúdenie lokality, návrh dimenzie a hĺbky vrtov
 2. oboznámenie s priebehom prác
 3. ohlásenie prác na príslušných orgánoch štátnej správy
 4. zriadenie staveniska a vymedzenie dotknutých objektov
 5. odvŕtanie vrtov podľa technického návrhu
 6. vystrojenie vrtov geotermálnou sondou z materiálu PE100 RC
 7. tlaková vzostupná injektáž vrtov pre zvýšenie prestupu tepla
 8. tlaková skúška tesnosti sond, protokol so zárukou k jednotlivým vrtom

Máte otázku alebo Vás zaujíma prípadná výška investície pre realizáciu geotermálnych vrtov pre tepelné čerpadlo systém zem-voda?

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

Tepelné čerpadlo systém voda - voda

Studničné vrty pre tepelné čerpadlo systému voda - voda sa realizujú v miestach s dostatočnými zásobami kvartérnych podzemných vôd s možnosťou jej trvalej a opätovnej regenerácie, pričom je potrebné pri návrhu dbať na kvantitatívne znaky a hĺbku hladiny podzemnej vody, zloženie geologického podložia. Systém studničných vrtov sa realizuje pomocou čerpacej a vsakovacej vŕtanej studne, považuje sa za najvhodnejší zdroj tepelnej energie pre tepelné čerpadlo z dôvodu, že podzemná voda má pomerne stálu a vysokú teplotu 7 až 15 °C. Tepelná energia sa získava čerpaním vody z čerpacej vŕtanej studne, čerpá sa voda o teplote nad 7°C, ktorá pri prechode systémom postupne odovzdáva tepelnú energiu pracovnému médiu tepelného čerpadla a jej teplota priamoúmerne klesá, vsakovaním pomocou vsakovacej vŕtanej studne sa čerpaná voda vracia do kolobehu podzemných vôd, v horninovom prostredí opätovne získava tepelnú energiu a kolobeh sa opakuje. Kvantita podzemnej vody sa vyhodnocuje vykonaním hydrodynamickej skúšky, pri ktorej sa overujú tlakové pomery v okolí vrtu a stanovuje sa exploatačné množstvo vody pre dlhodobé využitie. Kvalita podzemnej vody sa overuje vyhotovením laboratórnej analýzy odobranej vzorky. Studničné vrty predstavujú formu realizácie primárneho okruhu, ktorá zaručuje možnosť trvalého odber tepelnej energie a stabilný vysoký vykurovací výkon tepelného čerpadla pri nízkej vstupnej investícii.

 

 1. geologické posúdenie lokality, návrh konštrukcie a situovania vrtov
 2. oboznámenie s priebehom prác
 3. vypracovanie projektu pre vodoprávne konanie, ohlásenie prác na úradoch
 4. odvŕtanie vsakovacieho a čerpacieho vrtu podľa projektu
 5. vystrojenie vrtov normovaným materiálom so životnosťou viac ako 100 rokov
 6. štrčíkový filtračný obsyp vrtov pre zamedzenie pieskovania
 7. odtesnenie povrchových a podzemných vôd
 8. hydrodynamická skúška pre overenie kvantitatívnych možností systému
 9. záručné protokoly k zrealizovaným vrtom

Máte otázku alebo Vás zaujíma prípadná výška investície pre realizáciu studničných vrtov pre tepelné čerpadlo systém voda-voda?

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ