Tento web využíva cookies na poskytovanie služieb a analýzu webu. Návštevou tejto stránky, súhlasíte s používaním cookies. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac info. Súhlasím.

Inžinierska činnosť

Základnou špecifickou úlohou realizácie geologických prác je zistiť inžinierskogeologické pomery územia, ktoré majú výrazný vplyv na technicko-technologické riešenie a ekonomickú efektívnosť zakladania stavieb. Úloha inžinierskogeologického prieskumu je vrcholne dôležitá pri výstavbe vo svahoch a v nezastavených územiach. Úlohou prieskumu je overiť geomorfologické pomery a geologickú stavbu staveniska, vlastnosti hornín a zemín, hydrogeologické pomery na stavenisku a prebiehajúce geodynamické procesy - vrtné práce, poľné skúšky - dynamická penetračná skúška, odber vzoriek - laboratórne práce. Dôkladný rozbor týchto zložiek je dôležitý najmä pri predpoklade nepriaznivých geologických pomerov v záujmovej lokalite stavby (nezastavané lokality a svahovitý terén).

Vykonávanie geologického prieskumu a výskumu podložia sa riadi platnými zákonmi, zákonom č. 569/2007 – geologický zákon a technickými normami STN a  EN, normy však majú len odporúčací charakter. Zákon č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní v stavebnom poriadku – stavebný zákon v znení neskorších predpisov vrátane zákona č. 237/2000 Z. z. (veľkej novely) vykonanie inžinierskogeologického prieskumu neukladá. 

Máte otázku alebo Vás zaujíma prípadná výška investície pre realizáciu inžiniersko-geologického prieskumu?

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

Hydrogeológia

Slovensko je charakterizované nerovnomerným rozložením podzemných vôd, rôznorodou úrovňou ich využiteľnosti, kvality a v neposlednom rade zraniteľnosti a stupňom kontaminácie v dôsledku pôsobenia antropogénnych faktorov. Pre detailnejšie poznanie množstiev a kvality podzemných vôd a ich racionálne využívanie, prípadne zistenia prípadnej konaminácie je nevyhnutné realizovať hydrogeologický prieskum - prieskumné hydrogeologické vrtné práce.

Podľa rozsahu a podrobnosti skúmania je uskutočňovaný ako vyhľadávací hydrogeologický prieskum, ktorého náplňou je skúmanie hydrogeologických pomerov vybraných regiónov (hydrogeologických rajónov alebo subrajónov a čiastkových rajónov) vrátane výpočtov využiteľných množstiev podzemnej vody v kategórii. Jedným z výstupov je vymedzenie perspektívnych oblastí na zachytenie podzemnej vody. Podrobný prieskum je zameraný na overovanie hydrogeologických pomerov v perspektívnych lokalitách. Výsledky prieskumu sú podkladom pre rozhodovanie o vydaní povolenia na odber podzemnej vody alebo pre doplnkový prieskum, v ktorého rámci  sa doplňujú údaje o hydrogeologických pomeroch daného územia.

Máte otázku alebo Vás zaujíma prípadná výška investície pre realizáciu hydrogeologického prieskumu?

NEVÁHAJTE NAS KONTAKTOVAŤ

Enviromentálna geológia

Lokality využívané na priemyselné a hospodárskej účely môžu predstavovať určité riziko súvisiace so znečistením podložia z dôsledku úniku nebezpečných alebo zdraviu škodlivých látok do prostriedia. Prípadná kontaminácia podložia sa overuje geologickým prieskumom životného prostredia (environmentálny prieskum). V prípade potvrdenia environmetnálnej záťaže sa overuje zdroj a rozsah znečistenia, riziká prípadného šírenia a navrhuje rozsah a metódy na jej odstránenie – sanáciu.

Environmentálna záťaž je v zmysle geologického zákona č. 569/2007 Z.z. zadefinovaná ako znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody. Ide o široké spektrum území kontaminovaných priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou a poľnohospodárskou činnosťou, ale aj  nesprávnym nakladaním s odpadom.

Máte otázku alebo Vás zaujíma prípadná výška investície pre realizáciu geologického prieskumu?

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ